AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici >

Avisos legals

Termes d'ús del web

AENOR no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines. Aquest material:

Així mateix, AENOR no es responsabilitza de possibles danys que pugui causar a l'usuari un ús incorrecte, erroni, inadequat o indegut dels serveis i continguts d'aquest web per part d'aquest.

AENOR es reserva el dret de modificar sense avisar l'estructura del seu web, tant en la forma com en els continguts, fins i tot donar de baixa la seva edició sense necessitat de notificar amb antelació aquesta circumstància als usuaris.

Amb caràcter general, el web d'AENOR no utilitza cookies. Únicament si sou usuari registrat, i en aquelles pàgines que requereixin la vostra identificació (durant el procés de compra i per accedir a les vostres dades personals), s'utilitzen cookies pròpies de cada sessió, que no s'emmagatzemen en el vostre equip, desapareixen automàticament en abandonar el web d'AENOR.

Drets de la propietat intel·lectual o industrial

AENOR és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus continguts, llevat que s'indiqui una titularitat diferent.

No està permesa la reproducció, la distribució, comercialització, còpia, duplicació, cessió, reproducció o transformació, total o parcial, gratuïta o onerosa, d'aquesta pàgina sense l'autorització prèvia expressa i per escrit d'AENOR.

L'usuari reconeix que la informació a la qual pot accedir a través del web està protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d'una altra índole i que qualsevol utilització d'aquesta que vulneri aquests drets serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.

Llicència d'ús dels documents normatius en suport magnètic

Expandeix

Si us plau, llegiu aquesta llicència abans d'utilitzar-la i cada vegada que utilitzeu i graveu qualsevol dels documents normatius subministrats al web d'AENOR. L'accés, l'exportació i la baixada d'aquests documents normatius implica l'acceptació de les condicions recollides en aquesta llicència.

1. El client (beneficiari) declara estar d'acord amb tots els termes i condicions recollits en aquesta llicència d'ús dels DOCUMENTS NORMATIUS UNE subministrats per AENOR (d’ara endavant els DOCUMENTS NORMATIUS). Aquests termes i condicions poden estar subjectes a canvi sense notificació prèvia en el moment que AENOR consideri convenient. Qualsevol modificació dels termes d'aquesta llicència ha de ser posada en coneixement del beneficiari.

2. Els drets d'explotació dels DOCUMENTS NORMATIUS pertanyen en exclusiva a AENOR qui, per aquest contracte, atorga llicència d'ús al beneficiari d'acord amb les següents estipulacions.

3. AENOR ostenta i ostentarà en qualsevol moment els seus plens drets de titularitat i propietat sobre els DOCUMENTS NORMATIUS i garanteix que l'assisteix el dret d'atorgar o revocar la llicència d'ús que es concedeix per aquest contracte.

El beneficiari no podrà prestar, donar, cedir, assignar, vendre o arrendar la llicència d'ús dels DOCUMENTS NORMATIUS a tercers. Qualsevol intent de concedir, transferir, cedir, traspassar, vendre, arrendar o donar còpia a tercers de qualsevol dels drets o obligacions aquí consignats, tindrà com a efecte l'expiració d'aquest contracte de llicència i la consideració de la ruptura de la bona fe contractual.

El beneficiari està obligat a adoptar totes les mesures necessàries per evitar que terceres persones no autoritzades accedeixin o tinguin coneixement i informació dels documents d'AENOR.

El beneficiari haurà de mantenir en bon estat totes les indicacions sobre la propietat que apareixen en els documents d'AENOR (marques, llicència al beneficiari, símbols de copyright, etc.) que determinen la titularitat dels drets a favor d'AENOR.

El beneficiari mantindrà els símbols, les marques, llicència al beneficiari o qualsevol altra menció de propietat que AENOR estableixi en el seu producte, en totes les reproduccions totals o parcials que hagin estat autoritzades expressament per AENOR en virtut d'aquest contracte.

El beneficiari haurà d'informar AENOR de qualsevol acte de competència deslleial o de violació dels drets de propietat industrial o intel·lectual de què tingui coneixement, i en general, adoptarà totes les mesures necessàries per assegurar la confidencialitat i el respecte al dret de propietat que correspon a AENOR.

4. La llicència d'ús per als DOCUMENTS NORMATIUS s'atorga amb caràcter monousuari i monolloc. El beneficiari no podrà utilitzar-los en un sistema de xarxa informàtica, sistema d'accés simultani, pàgina web, unitat de procés central múltiple o sistema multiusuaris, llevat que s'estableixi un acord per escrit en tal sentit amb AENOR.

En cas de funcionament deficient del seu ordinador, que impedeixi l'accés o la utilització dels DOCUMENTS NORMATIUS, pot transferir-los a un altre ordinador, sempre que se suprimeixin de l'ordinador des del qual es transfereixen i l'ús dels DOCUMENTS NORMATIUS en el nou ordinador s'ajusti als termes d'aquest acord.

5. AENOR autoritza la impressió del contingut dels DOCUMENTS NORMATIUS i la transferència total o d'extractes d'aquests a altres aplicacions o documents interns, sempre que el beneficiari compleixi les següents condicions:

 • (a) El beneficiari podrà imprimir directament dels DOCUMENTS NORMATIUS, per al seu ús intern, part o la totalitat del seu contingut, subjecte a drets de propietat intel·lectual i inclosa en aquests. Aquesta facultat serà efectiva sempre que les còpies es datin i es destrueixin durant els trenta dies següents a la data de còpia. Aquestes còpies no poden ser arxivades o escanejades per formar part d'una col·lecció de referència d'impressions en paper.
 • (b) Sota cap circumstància el beneficiari està autoritzat a reproduir totalment o parcialment qualsevol dels DOCUMENTS NORMATIUS llevat que s'estableixi un acord previ i exprés en aquest sentit amb AENOR.
 • (c) Sota cap circumstància podran prestar-se, donar-se, arrendar-se, publicar-se a webs, vendre's o distribuir-se les còpies extretes dels DOCUMENTS NORMATIUS.

6. Confidencialitat. El coneixement de qualsevol informació continguda en els documents té la consideració de confidencial i secret comercial. El beneficiari es compromet a respectar i actuar d'acord amb aquest pacte de confidencialitat. S'exclou d'aquest acord la informació que sigui de domini públic.

7. AENOR no ofereix cap garantia, expressa o implícita, de que els DOCUMENTS NORMATIUS siguin adequats per a qualsevol fi concret, ni que puguin realitzar qualsevol funció específica.

El beneficiari notificarà per escrit a AENOR, dins els trenta dies naturals següents a la recepció dels DOCUMENTS NORMATIUS, qualsevol defecte o error detectat. Si el beneficiari no avisa AENOR a aquest respecte, s'entendrà que el beneficiari troba aquests DOCUMENTS NORMATIUS a la seva sencera satisfacció.

En cas d'apreciar-se defectes en el suport físic en què es presenten els DOCUMENTS NORMATIUS, AENOR garanteix la devolució de l'import del preu pagat o la reposició dels DOCUMENTS NORMATIUS en el termini dels trenta dies següents a la seva data de venda. En cap cas es remetrà un suport magnètic nou sense rebre prèviament el material defectuós.

8. En cap cas es considerarà AENOR responsable de qualsevol dany, amb independència de les seves causes, que pugui sorgir, directament o indirectament, en relació amb aquesta llicència. El "dany resultant" inclourà la pèrdua de beneficis, ingressos, ús (o pèrdua financera similar), qualsevol pagament efectuat o degut a tercers, pèrdua econòmica o qualsevol impossibilitat per part dels DOCUMENTS NORMATIUS de realitzar qualsevol funció concreta.

La responsabilitat d'AENOR, de qualsevol mena, relativa al subministrament dels DOCUMENTS NORMATIUS no podrà excedir la quantitat a què ascendeixen els drets de llicència d'aquests.

El beneficiari autoritza qualsevol representant acreditat d'AENOR a visitar els seus locals, per tal de comprovar l'exacte compliment dels termes d'aquesta llicència.

9. AENOR no es responsabilitzarà davant el beneficiari de cap malentès o tergiversació que pugui sorgir en relació amb qualsevol comunicació que s'efectuï verbalment entre les parts, amb independència del seu origen. Qualsevol avís formal que qualsevol de les parts pugui o estigui obligada a donar o a subministrar a l'altra part s'ha d'enviar per correu certificat; el justificant d'enviament de l'oficina de correus serà prova de la seva recepció.

10. Qualsevol incompliment per part del beneficiari relatiu als drets aquí pactats es considerarà una transgressió de la legislació aplicable en propietat intel·lectual. Si AENOR té coneixement de la violació d'algun dels termes d'aquesta llicència, podrà revocar-la immediatament enviant per a això una simple comunicació en aquest sentit. El CLIENT no tindrà dret al reemborsament dels pagaments satisfets fins llavors.

11. Amb renúncia expressa a qualsevol fur que els pugui correspondre, les parts contractants, en tot allò que fa referència a la interpretació o compliment d'aquest contracte, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Madrid capital.

RECONEIXEU QUE HEU LLEGIT ELS TERMES D'AQUESTA LLICÈNCIA D'ÚS I ACORDEU QUEDAR VINCULAT ALS SEUS TERMES

Condicions de venda

Expandeix

El servei de compra en línia d'AENOR posa a la vostra disposició totes les normes UNE editades, normes IEC en espanyol, cursos en CD-ROM i una completa línia editorial especialitzada sobre normalització, qualitat, gestió i medi ambient.

Aquest servei permet obtenir les normes de manera immediata, mitjançant el lliurament en línia dels documents normatius adquirits, gestionar les vostres comandes fàcilment, gaudir d'un servei personalitzat i fer les vostres compres amb la màxima seguretat.

Condicions generals de venda

Realització de la comanda

Podeu afegir al vostre cistell de la compra els diferents productes amb l’objecte de realitzar una comanda a AENOR o formalitzar la vostra compra a través d'Internet.

Les comandes són servides des de la nostra seu social a l'adreça que ens indiqueu al formulari "Dades del client", llevat d'aquelles normes en què hagueu seleccionat l'opció de lliurament en línia.

Els preus de les normes i publicacions que apareixen en les diverses seccions no inclouen impostos ni despeses d'enviament.

Una vegada emplenat el formulari "Dades del client" podreu visualitzar la vostra "comanda en curs" amb tots els articles carregats al cistell de la compra, els seus preus, impostos establerts a la legislació vigent i despeses d'enviament, si són aplicables.

Lliurament de les comandes

Lliurament en línia

Les normes que hagueu comprat i de les quals n'hagueu seleccionat el lliurament en línia estaran disponibles en una pàgina privada a què només podreu accedir durant un període de set dies des de la data de la compra (sempre que el pagament hagi estat acceptat).

En aquesta pàgina podreu escollir com voleu rebre cadascuna de les normes: enviament a la vostra adreça de correu electrònic o baixada a través del web.

Per accedir a la vostra pàgina personal aneu a la pàgina "Lliurament en línia" de la secció Àrea de clients. Per garantir el vostre accés exclusiu a les vostres compres heu d'estar registrat com a client d'AENOR; llavors disposareu d'un identificador de client i d'una clau personal secreta.

Servei des de les oficines d'AENOR

Les comandes servides des de les nostres oficines s'envien per missatgeria. El termini màxim de lliurament en el territori espanyol, des de l'acceptació de la comanda per part del nostre Servei de Publicacions, és d'una setmana en el cas de normes UNE, normes IEC en espanyol o publicacions editades per AENOR i de quinze dies en el cas de normes o publicacions estrangeres distribuïdes per AENOR.

Les existències dels llibres són limitades i la seva aparició en el web no implica disponibilitat immediata. En cas de no disposar del llibre sol·licitat, us contactaríem per informar-vos de la demora en la recepció de la vostra comanda.

Garantia de devolució

Si en el transcurs de set dies des de la seva recepció els productes adquirits no us satisfan, n'hi haurà prou amb tornar-los en el seu embalatge original i en perfectes condicions. Les despeses d'enviament i recollida seran a compte del client.

Formes de pagament

AENOR posa a la vostra disposició diverses formes de pagament:

 • Targeta de crèdit o dèbit a través del web (Visa, Mastercard, etc.) o mitjançant trucada telefònica (+34 914 326 036) a AENOR (Visa, Mastercard, Amex, etc.) única forma de pagament establerta en cas que vulgueu que les normes UNE siguin lliurades en línia.
 • Transferència bancària. En cas d'optar per aquesta forma de pagament és necessari enviar prèviament a AENOR una còpia de la transferència i de la comanda per fax (+ 34 913 10 36 95) o per correu electrònic a normas@aenor.com.

Impostos

Les compres realitzades per residents en els estats membres de la Unió Europea estaran subjectes al pagament d'IVA (impost sobre el valor afegit).

En el cas de persones jurídiques i persones físiques que, actuant com a empresaris, tinguin el seu domicili en algun Estat membre de la Unió Europea (llevat de residents a Espanya) i posseeixin NIF/IVA intracomunitari inscrit en el cens VIES, estan exemptes del pagament de l'IVA, sent condició imprescindible l'enviament d'aquest document per correu electrònic a normas@aenor.com o al fax +34 913 103 695.

Les compres fetes a títol particular (persona física), independentment del lloc de residència, estan subjectes al pagament de l'IVA.

Les compres efectuades per entitats a països extracomunitaris estan exemptes del pagament de l'IVA, sempre que enviïn el corresponent document de residència fiscal per correu electrònic a normas@aenor.com o al fax +34 913 103 695.

Les vendes efectuades als territoris de les Canàries, Ceuta i Melilla, i que no siguin persones físiques, disposen de règim fiscal especial de conformitat amb les lleis vigents en la matèria, sent condició imprescindible l'enviament del corresponent document acreditatiu per correu electrònic a normas@aenor.com o al fax +34 913 103 695.

Les operacions de venda s'entendran realitzades al domicili social d'AENOR: Génova 6, 28004, Madrid - España.

Llei aplicable

Aquestes condicions generals de venda es regeixen per la llei espanyola sobre marques, propietat industrial i intel·lectual i, en general, per qualsevol disposició legal en vigor que sigui aplicable.

Les parts, amb expressa renúncia al fur que els pugui correspondre, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid per dirimir qualsevol diferència que pugui derivar-se d'aquestes condicions generals de venda.

Despeses d'enviament

Les despeses d'enviament es calculen en funció tant de la destinació final de la comanda com del nombre de productes sol·licitats. Inclouen despeses de transport i embalatge.

Despeses d'enviament
Destinació Fins a tres normes i/o publicacions A partir de tres normes i/o publicacions
 
Els impostos que es podrien aplicar no estan inclosos en aquests preus.
Península 7,31 € 8,60 €
Les Balears 18,04 € 23,34 €
Les Canàries, Ceuta i Melilla 18,04 € 23,34 €
Europa 59,17 € 80,07 €
Els Estats Units i el Canadà 70,07 € 96,94 €
Resta del món 91,94 € 115,91 €

Protecció de dades i confidencialitat

Expandeix

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, AENOR us comunica que:

 • Les dades que ens hagueu subministrat passaran a formar part d'un fitxer automatitzat propietat d'AENOR, registrat al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Aquestes dades només seran emprades amb fins de gestió, així com per remetre-us informació sobre les activitats, productes i serveis que puguin resultar-vos d'interès.
 • AENOR ha adoptat els nivells de seguretat exigits a les dades facilitades instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l'estat de la tecnologia, per evitar-ne la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats a aquestes.
 • AENOR assegura la confidencialitat de les dades aportades, i garanteix que no seran cedides a tercers aliens a l'associació.
 • Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, adreçant-vos mitjançant carta, fax o correu electrònic, adjuntant fotocòpia del vostre DNI, a AENOR, Génova, 6 - 28004 Madrid, Fax: 913 104 032 - datos@aenor.es
 • Les vostres dades poden ser emprades per remetre-us per correu electrònic informació de caràcter publicitari del vostre interès. Si no voleu rebre aquest tipus d'informació, si us plau indiqueu-ho expressament en qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades inclosos a les nostres pàgines.

Política de seguretat

Expandeix

Un objectiu prioritari d'AENOR és garantir la seguretat de la informació i la confidencialitat de les dades que ens envieu per Internet.

AENOR ha adoptat els nivells de seguretat exigits per la legislació vigent en matèria de protecció de dades a les dades que ens heu facilitat, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte l'estat de la tecnologia, per evitar-ne la pèrdua, alteració, ús inadequat o accessos no autoritzats a aquestes.

Per fer-ho, el servei de compra a través del web d'AENOR utilitza la tecnologia de seguretat Secure Socket Layer (SSL), sistema que permet el xifratge de la informació que ens envieu, incloent les dades de la comanda i les de la targeta de crèdit o dèbit emprada per formalitzar el pagament, fent molt difícil la seva lectura fins i tot si és interceptada inadequadament. El servidor d'AENOR està certificat, de manera que el vostre navegador pot confirmar la identitat de la botiga d'AENOR abans que cap transmissió sigui enviada. Aquest certificat garanteix la identitat de l'ordinador de destinació al qual s'estan enviant les vostres dades.

Podeu reconèixer que la seguretat SSL està operativa mitjançant l'aparició de la icona d'un cadenat a la vora inferior de la majoria dels navegadors. Si premeu sobre aquesta icona apareixerà el certificat associat amb la connexió de seguretat.

No obstant això, en cas d'estar realitzant una compra en línia, si no utilitzeu un navegador amb aquestes característiques estàndards de seguretat o no voleu facilitar les dades de la vostra targeta de crèdit o dèbit a través del web, podeu realitzar el pagament comunicant les vostres dades telefònicament al Servei de Publicacions d'AENOR o per transferència bancària.

Política de cookies

AENOR us informa que la nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers per mesurar i analitzar la navegació dels nostres usuaris.

Les cookies són uns arxius que s'instal·len a l'equip des del qual accediu al nostre web amb les finalitats descrites en aquesta secció.

AENOR utilitza a la seva pàgina dos tipus de cookies:

 • Cookies tècniques: Són aquelles creades i gestionades únicament per AENOR i que permeten a l'usuari la navegació a través de la nostra pàgina web i la utilització dels diferents serveis d'AENOR com identificació de la sessió, realització de compres, baixada dels productes adquirits o accés als diferents tipus de subscripcions.
 • Cookies d'anàlisi: Són aquelles que bé tractades per nosaltres o bé per tercers ens permeten quantificar l'accés d'usuaris i així realitzar anàlisis estadístics de la utilització del web. Per aconseguir-ho s'analitza la vostra navegació al web d'AENOR per tal de millorar les nostres funcionalitats. Les aplicacions de tercers usades per AENOR són Google Analytics i ShareThis.

Les aplicacions de tercers ens presten el servei de mesurament i anàlisi de l'audiència de les pàgines del nostre web, baixada de vídeos i documents, facilitar i monitorar la connexió i la publicació de continguts entre el web d'AENOR i xarxes socials com Facebook, Twitter, LinkedIn...

La informació que obtenen està relacionada amb el número de pàgines visitades, idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, ciutat o regió a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual s'accedeix, el nombre d'usuaris nous, freqüència, temps i reincidència de les visites, navegador i operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

De la mateixa manera, aquestes aplicacions poden utilitzar aquestes dades per millorar els seus propis serveis i per oferir serveis a altres empreses. Pot conèixer aquests altres usos des dels enllaços indicats.

El control de les cookies instal·lades al seu equip ha de fer-se mitjançant la configuració de les opcions del navegador que usi:

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mesurar la navegació dels usuaris. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Podeu canviar-ne la configuració o obtenir-ne més informació aquí