AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Medi ambient > Certificació ambiental de productes i serveis > AENOR GlobalEPD

GlobalEPD: Una declaració ambiental verificada

Un passaport ambiental per al vostre producte

L'acompliment ambiental de productes i serveis és un criteri cada vegada més important per a la compra pública i privada, i per a l'elecció dels consumidors. Les empreses disposen de diversos mecanismes per acreditar i comunicar l'excel·lència ambiental dels seus productes i serveis, entre els quals destaquen les declaracions ambientals.

Les declaracions ambientals de producte (DAP) proporcionen informació ambiental fiable, rellevant, transparent, comparable i verificada que permet destacar un producte respectuós amb el medi ambient. La informació s'estructura en diverses categories d'impacte (escalfament global, esgotament de la capa d'ozó, etc.), juntament amb una altra informació addicional com els residus generats. Per a això, aquestes declaracions es basen en una anàlisi del cicle de vida (ACV) amb criteris establerts a normes europees i internacionals.

Com a eina per afavorir la competitivitat de les empreses, AENOR ha desenvolupat el programa GlobalEPD, en el qual les empreses poden verificar la informació sobre l'acompliment ambiental dels seus productes cosa que afavoreix una comunicació avalada per l'entitat de referència en avaluació de la conformitat.

Les declaracions ambientals de producte de verificades per AENOR es poden trobar en el panell sectorial corresponent. En el cas de DAP d'altres administradors, reconegudes per AENOR per mitjà d'acords, es poden trobar a l'apartat de reconeixements internacionals.

La verificació d'AENOR garanteix un ampli reconeixement nacional i internacional a la comunicació ambiental de les organitzacions. AENOR és membre fundador de l'Associació Europea ECO Platform Web extern, s'obrirà una finestra nova. d'administradors de programes de verificació de DAP per al sector de la construcció, que té com a objecte harmonitzar aquestes declaracions i aconseguir el reconeixement en l'àmbit europeu de les DAP entre els administradors membres.

Les Declaracions GlobalEPD d'AENOR estan incloses en el Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) com a certificacions ambientals que consideren el cicle de vida, per a productes d'acer i ciments.

Amb l’objecte d'augmentar el reconeixement de les DAP GlobalEPD, AENOR ha signat acords de reconeixement mutu amb els principals administradors de programa. En aquest moment AENOR té acords de reconeixement mutu amb les organitzacions següents:

AENOR vol augmentar aquest tipus d'acords per facilitar la internacionalització de les organitzacions. Per a més informació, podeu consultar els reconeixements internacionals de les DAP d'AENOR.

El programa GlobalEPD ajuda la indústria a avançar-se als canvis legislatius i als requisits dels projectistes que utilitzen la informació de les declaracions en Compra Pública Verda (GPP), criteris privats de compra o esquemes de certificació d'edificis i obres de construcció.

Sectors relacionats

El programa Global EPD està dirigit a tots els sectors d'activitat. El primer sector a incorporar-se al programa ha estat la indústria dels materials de construcció, que avui dia disposa de regles públiques i consensuades per a l'elaboració i verificació de declaracions en els sectors de l'acer, recobriments ceràmics i ciment.

El sector de la construcció ha estat pioner a Europa i Espanya en el desenvolupament de DAP, impulsat pel Reglament 305/2011 de productes de construcció Web extern, s'obrirà una finestra nova., que indica en el considerant 56 que en l'avaluació de l'ús sostenible dels recursos i l'impacte mediambiental de les obres de construcció s'han d'utilitzar les DAP; les DAP es troben, per tant, en línia amb els requisits europeus per a productes de construcció.

En el cas de no disposar d'una regla de categoria de producte (RCP) específica per a un sector, AENOR crea panells sectorials representatius formats per associacions sectorials, empreses, laboratoris, administracions públiques, etc. Aquests panells presenten una proposta de RCP que se sotmet a consulta pública en el web d'AENOR i per a la seva aprovació posterior dins el programa GlobalEPD.

La indústria de productes i serveis de construcció disposa de la norma UNE EN 15804, que estableix unes regles bàsiques comunes per al sector. Sobre la base d'aquesta norma europea els panells sectorials d'AENOR desenvolupen RCP específiques per a cada sector de construcció.

En aquest moment AENOR compta amb els següents sectors que hagin publicat regles de categoria de producte (RCP) o declaracions ambientals:

AENOR treballa amb altres sectors per continuar ampliant el programa GlobalEPD, com per exemple l'alimentació

El que obté el client

Una declaració ambiental verificada i publicada per AENOR amb un codi de registre Global EPD.

El dret a utilitzar la marca Global EPD en documentació comercial, embalatges primaris (caixes), fitxes tècniques, catàlegs, panells comercials, a la pàgina web i en general en qualsevol documentació que relacioni el producte objecte de la DAP; de conformitat amb els requisits d'ús de marca d'AENOR.

Com a membre fundador i acreditat d'ECO Platform, AENOR ofereix als clients d'una DAP verificada per al sector de construcció l'opció d'incorporar la marca europea ECO Plaform, amb el seu corresponent codi de registre europeu.

Logotips o marques relacionats

Marca AENOR GLOBAL EPD
Marca AENOR Global EPD
Marca ECO PLATFORM
Marca ECO Platform
Marca IBU
Marca IBU
Marca internacional EPD
Marca EPD Internacional

Experiències en certificació

AENOR és una entitat de referència en certificació i verificació ambiental, amb anys d'experiència en verificació de petjades ambientals conforme a referencials internacionals, com per exemple la petjada de carboni o la petjada hídrica de producte.

La solvència d'AENOR en certificació i verificació ambiental està abonada per nombroses acreditacions.

Actualment quatre panells sectorials han publicat regles de categoria de producte en els sectors de l'acer, recobriments ceràmics, ciment i productes en base guix per a la construcció. També s'ha constituït el panell de mobles, que desenvolupa la seva RCP.

AENOR ha estat un dels primers administradors de programa a superar les auditories internes d'ECO Platform, l'Associació Europea d'Administradors de Programes DAP del sector de construcció, i va participar en el lliurament de les primeres DAP europees el 16 d'octubre de 2014 a Brussel·les amb declaracions emeses per als sectors de l'acer, recobriments ceràmics, ciments, i constitueix l'únic administrador espanyol que hi és present.

Més informació en vídeo

Documentació per a baixada

Documentació del programa GlobalEPD

Amb l’objecte d'assegurar la transparència del programa GlobalEPD, AENOR publica les regles generals del programa i les regles de categoria de producte (RCP) aprovades.

AENOR ha establert unes regles o instruccions generals de conformitat amb els requisits de la norma Internacional ISO 14025, amb l’objecte de garantir la fiabilitat i transparència de la seva gestió del programa GlobalEPD i dels procediments de verificació.

DAP i RCP

Les DAP i les RCP publicades per AENOR estan disponibles en el panell sectorial corresponent.

Les DAP emeses amb la marca ECO Platform o les que tenen reconeixement mutu amb altres administradors de programa estan disponibles a la secció de reconeixements internacionals.

Documentació a consulta pública

Amb l’objecte de garantir la credibilitat i transparència del programa de conformitat amb la norma internacional ISO 14025, AENOR sotmet a consulta pública la documentació del programa, incloent les regles generals i les RCP, abans de la seva publicació definitiva.

AENOR considerarà els comentaris i emetrà una resposta a l'organització que envia la consulta. Els comentaris, juntament amb la informació associada, incloent la resposta, formaran part dels registres d'AENOR i es poden fer públics en línia amb l'objectiu de transparència del programa.

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciteu-nos avui mateix informació detallada del procés de verificació de la vostra declaració ambiental a través d'AENORdap@aenor.es.

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web