AENOR – Associació Espanyola de Normalització i Certificació

Inici > Certificació > Riscos i seguretat

Productes de construcció

Compliment de les condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció segons el Reglament 305/2011

L'aplicació del Reglament UE núm. 305 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'estableixen condicions harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció suposa que qualsevol producte de construcció que hagi de ser comercialitzat a la Unió Europea i que es trobi dins l'àmbit d'aplicació del Reglament ha de portar el marcatge CE.

L'objecte del Reglament és definir les condicions per comercialitzar els productes de construcció establint regles harmonitzades sobre com expressar les prestacions d'aquests productes en relació amb les seves característiques essencials, i alhora donant les instruccions sobre com fixar el marcatge CE en aquests productes.

La presència del marcatge CE a l'etiqueta, embalatge o albarà del producte de construcció significa que el fabricant ha declarat una sèrie de prestacions per al seu producte, que trasllada el mercat mitjançant un document que es denomina declaració de prestacions, i que és responsabilitat seva haver dut a terme les tasques que estableix el Reglament i la norma harmonitzada per a cada producte.

Les característiques essencials dels productes de construcció que hna d'aparèixer a la declaració de prestacions s'establiran a especificacions tècniques harmonitzades, i seran aquelles que permetin que l'edifici o l'obra civil on aquests productes hagin de ser utilitzats compleixin els requisits bàsics establerts al Reglament, que són:

 • Resistència mecànica i estabilitat.
 • Seguretat en cas d'incendi.
 • Higiene, salut i medi ambient durant el cicle de vida més seguretat dels treballadors.
 • Seguretat i accessibilitat d'utilització.
 • Protecció contra el soroll.
 • Estalvi energètic i aïllament tèrmic. Eficiència energètica del treball de construcció durant la construcció i el desmantellament.
 • Utilització sostenible dels recursos naturals.

Les tasques que estableix el Reglament perquè un fabricant pugui fixar el marcatge CE en els seus productes depenen de la incidència que aquest pugui tenir en el compliment dels requisits bàsics d'una edificació o obra civil. Per a una bona part dels productes inclosos en l'àmbit del Reglament, està previst que aquesta declaració de prestacions hagi d'estar sustentada per les activitats dutes a terme per un organisme notificat.

AENOR, com a organisme notificat per al Reglament de productes de construcció, és una eina necessària perquè les empreses puguin declarar les prestacions d'acord amb el que s'estableix a les normes harmonitzades aplicables i consegüentment puguin fixar el marcatge CE sobre els seus productes.

Per a l'avaluació i verificació de la constància de les prestacions el Reglament inclou una sèrie de tasques depenent del sistema d'avaluació de la conformitat escollit per la Comissió Europea per a cada producte.

Fixar el marcatge CE als productes inclosos dins l'abast de la DPC és una responsabilitat de cada fabricant. Per poder dur-ho a terme, ha de declarar la conformitat dels seus productes amb les normes harmonitzades aplicables. Aquesta declaració de conformitat haurà d'estar basada en un conjunt d'evidències. Per als productes que poden tenir més repercussió en el compliment amb els requisits essencials d'una edificació o obra civil, està previst que aquesta declaració de conformitat hagi d'estar sustentada en les activitats dutes a terme per un organisme notificat.

AENOR com a organisme notificat per a la directiva de productes de construcció és una eina necessària perquè les empreses puguin declarar la conformitat amb les normes harmonitzades aplicables i conseqüentment puguin fixar el marcatge CE sobre els seus productes.

La certificació de conformitat CE en l'àmbit de la directiva de productes de construcció inclou una sèrie de tasques depenent del sistema d'avaluació de la conformitat escollit per la Comissió Europea per a cada producte.

Productes amb sistema 1+

 • Inspecció inicial de fàbrica i del control de producció del fabricant, on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).
 • Presa de mostres inicials del producte objecte de la certificació.
 • Assajos inicials en laboratori acreditat sobre els productes seleccionats.
 • Inspecció de seguiment de fàbrica i del control de producció del fabricant on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).
 • Presa de mostres de seguiment del producte objecte de la certificació.
 • Assajos de seguiment en laboratori acreditat sobre els productes seleccionats.

Productes amb sistema 1

 • Inspecció inicial de fàbrica i del control de producció del fabricant, on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).
 • Presa de mostres inicials del producte objecte de la certificació.
 • Assajos inicials en laboratori acreditat sobre els productes seleccionats.
 • Inspecció de seguiment de fàbrica i del control de producció del fabricant on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).

Productes amb sistema 2+

 • Inspecció inicial de fàbrica i del control de producció del fabricant, on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).
 • Inspecció de seguiment de fàbrica i del control de producció del fabricant on es comprova el compliment dels requisits específics exigits en la producció (assajos realitzats pel fabricant, equipament de producció i assajos...).

Sectors relacionats

Afecta els fabricants de:

 • Columnes i bàculs d'enllumenat
 • Sistemes de detecció, alarma, protecció, lluita i control d'incendis. Sistemes de control de fums i calor
 • Ferramentes per a edificació / finestres / portes i façanes lleugeres
 • Ciments / addicions al formigó / sistemes de reparació d'estructures
 • Sistemes de contenció de vehicles
 • Senyalització viària i equips de control de trànsit
 • Estructures de fusta, taulers de fusta
 • Barreges bituminoses
 • Làmines per a impermeabilització / plaques bituminoses
 • Xemeneies
 • Vidres
 • Aïllants tèrmics
 • Soleres
 • Productes de guix
 • Cobertes i sostres
 • Calçs / pigments
 • Fàbriques d'obra de paleta
 • Additius
 • Morters i àrids
 • Productes prefabricats de formigó
 • Acers / elèctrodes / perns / alumini
 • Barreres geosintètiques / geotèxtils

Possibilitat d'obtenir certificació integrada amb

En funció del sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions assignat al producte, cal realitzar visites per avaluar el control de producció de fàbrica, que són compatibles amb les visites d'avaluació del sistema de gestió de la qualitat UNE-EN ISO 9001:2008 necessàries tant per a la certificació AENOR de sistemes de gestió com de producte. Així mateix, quan són necessaris assajos, també aquestes activitats són complementàries amb les necessàries per a la certificació del producte marca N.

El que obté el client

Certificació de Conformitat CE, que és un certificat del control de producció a la fàbrica per als productes que tinguin un sistema d'avaluació de la conformitat 2+, i un certificat del producte per als que es veuen afectats pels sistemes 1 i 1+.

Logotips o marques relacionats

Marcatge CE
Marcatge CE

Experiències en certificació

Actualment el servei de construcció de la Direcció Tècnica de Certificació manté 2.366 certificats en vigor per a productes de construcció.

La certificació d'AENOR com a organisme notificat a la Comissió Europea és reconeguda a tots els estats membres.

Més informació en vídeo

Com obtenir més informació o pressupost

Sol·liciti'ns avui mateix informació detallada del procés complet d'auditoria (informes, terminis d'execució, visites, etc.) i una oferta adaptada a les necessitats de la seva organització.
Tel. (+34) 914 326 000
info@aenor.com

 

Tots els drets reservats: © AENOR, 2016

Compartir enllaç

Informació d'AENOR - Avisos legals - Declaració d'accessibilitatMapa del web